Zajmuję się sprzedażą ubrań. Buduję nowy budynek, w którym planuję otworzyć drugi sklep. Otrzymujemy faktury za wodę, prąd i gaz, które dotyczą wyłącznie sklepu w nowej lokalizacji. Czy faktury należy zaksięgować w kosztach podatkowych, czy też koszt mediów przy budowie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?

Alina, Międzyrzecze 

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia. Za koszt wytworzenia natomiast uznaje się wartość w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych:

  • rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych;

  • kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi;

  • inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Przy czym do kosztów wytworzenia nie zalicza się:

  • wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka lub małoletnich dzieci;

  • kosztów ogólnych zarządu;

  • kosztów sprzedaży;

  • kosztów operacji finansowych, zwłaszcza odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Biorąc pod uwagę wymienione przepisy, wydatki poniesione na wodę, prąd oraz gaz zwiększają koszt wytworzenia środka trwałego, tym samym zwiększając jego wartość początkową. Zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu następuje wówczas poprzez księgowanie odpisów amortyzacyjnych w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Takie stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 9 lutego 2012 roku nr IBPBI/1/415-1151/11/AP:

(...) wydatki z tytułu opłat za media (energia elektryczna, opał, ścieki, woda), jak również wydatki z tytułu zakupu usług ochrony i monitoringu obiektu, o ile ich zakup związany jest wyłącznie z realizowaną inwestycją, ponoszone do dnia oddania budynku do użytkowania, powiększają wartość początkową przedmiotowego środka trwałego (...)”.