Z początkiem 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące samochodów osobowych. Jednym z założeń nowelizowanej ustawy o PIT jest ograniczenie ujmowania rat leasingowych w kosztach uzyskania przychodu do określonego limitu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy leasing samochodu osobowego nadal będzie się opłacał? Artykuł wyjaśnia, jakie zmiany dotyczące leasingu operacyjnego będą obowiązywać przedsiębiorców od 2019 roku.

Limit leasingu operacyjnego samochodu osobowego

Od stycznia 2019 roku na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zacznie obowiązywać nowy limit dla samochodów w leasingu operacyjnych. Wysokość limitu uzależniona będzie od rodzaju silnika leasingowanego pojazdu bowiem dla samochodów spalinowych i hybrydowych wynosi on 150 000 zł, a dla samochodów elektrycznych 225 000 zł.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących danego samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy; przepis pkt 47 stosuje się. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317) kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 66 wynosi 225 000 zł.

Jak ustalić wysokość raty leasingowej w kosztach uzyskania przychodu?

Wysokość raty leasingowej ustala się w proporcji wartości całego pojazdu do ustalonego limitu. Oznacza to, że raty leasingowe samochodu osobowego ( z silnikiem spalinowym) o wartości powyżej 150 000 zł nie mogą obniżać podstawy opodatkowania o dowolną wartość. Ich wysokość ustala się wówczas na zasadzie proporcji. Jeśli przedsiębiorca bierze w leasing samochód o wartości np. dwukrotnie przekraczającej limit wówczas w kosztach uzyskania przychodu będzie mógł ująć jedynie połowę opłaty wstępnej oraz połowę kolejnych rat leasingowych.

Przykład 1.

Przedsiębiorca Michał zawarł umowę leasingową w styczniu 2019 na samochód osobowy z silnikiem spalinowym o wartości 300 000 zł. Opłata wstępna wyniosła 20 000 zł a każda kolejna rata leasingowa 5000 zł. Jaką wysokość opłaty wstępnej oraz rat leasingowych przedsiębiorca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu?   Przedsiębiorca może pomniejszyć podstawę opodatkowania o 10 000 zł opłaty wstępnej oraz 2500 zł poszczególnej raty leasingowej.

Leasing samochodu osobowego a umowy zawarte do końca 2018 roku

Pierwotne założenia nowelizowanej ustawy zakładały, że zmiany dotyczące leasingu samochodu osobowego będą dotyczyły wszystkich umów, a co za tym idzie działałyby także wstecz. Jednakże zgodnie z uchwaloną już wersją ustawy nowe przepisy będą miały zastosowanie jedynie do umów leasingowych zawartych po 1 stycznia 2019 roku. Co ważne nie ma tu znaczenia data odbioru samochodu, a jedynie data zawarcia umowy leasingowej. Zatem aby uniknąć limitu dla aut o wyższej wartości najbardziej opłacalne będzie skorzystanie z leasingu operacyjnego jeszcze do końca roku 2018.