W czasie prowadzenia działalności zdarzyć się może, że sprzedawca pomyśli się i poda błędny podmiot na fakturze. Jak wówczas poprawić dany błąd? Co w przypadku gdy faktura zostanie przekazana nie temu podmiotowi co trzeba? Odpowiadamy!

Błędy podmiot na fakturze - jak skorygować?

W przypadku gdy na fakturze zostanie podany błędny podmiot to jej skorygowanie będzie zależne od tego do kogo rzeczywiście trafiła faktura: czy do rzeczywistego nabywcy czy do innego podmiotu. 

Faktura przekazana do rzeczywistego nabywcy

W przypadku gdy faktura została wystawiona na błędny podmiot, ale została przekazana właściwemu nabywcy to w takim wypadku należałoby wystawić fakturę korygującą zmieniające dane nabywcy, o której mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT.  

Przykład 1.

Firma ABC w marcu dostarczyła firmie XYZ towary wraz z fakturą VAT. Przy odbiorze towaru stwierdzono, że sprzedawca podał błędny podmiot na fakturze. Czy w takim wypadku konieczne jest wystawienie korekty do zera i wystawienie nowej faktury?

Nie, w przypadku gdy faktura została przekazana właściwemu nabywcy, ale na fakturze został podany błędny podmiot to wystarczy wystawić jedynie fakturę korygującą dane formalne nabywcy. 

Faktura przekazana do niewłaściwego nabywcy

Sytuacja będzie wyglądać inaczej w przypadku gdy na fakturze został podany błędny podmiot oraz faktura nie trafiła do właściwego odbiorcy. W takim wypadku faktura dokumentująca transakcję, która nie miała miejsca, w związku z czym w celu poprawienia błędu należy wystawić w tym przypadku fakturę korygującą do zera, a następnie wystawić ponownie fakturę na właściwego nabywcę. 

W przypadku wystawienia faktury korygującej do zera podatek VAT należy skorygować w dacie otrzymania potwierdzenia otrzymania korekty przez kontrahenta, co wynika wprost z art. 29 a ust. 13 ustawy o VAT.

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przykład 2. 

Firma ABC wystawiła fakturę, na firmę XYZ i ją jej przekazała. Po otrzymaniu faktury firma XYZ zgłosiła się do wystawcy, że na fakturze jest błąd i taka transakcja nie miała miejsca. Po weryfikacji okazało się, że firma ABC błędnie wystawiła i przekazała fakturę do firmy XYZ zamiast od QWE. Jak w takim wypadku skorygować daną transakcję?

W celu skorygowania transakcji firma ABC powinna w tym przypadku:

  • wystawić i przekazać firmie XYZ fakturę korygującą do zera,

  • wystawić prawidłową fakturę na firmę QWE.