To do obowiązku wierzyciela należy egzekucja zaległych zobowiązań. Jeśli robi się to w sposób nieodpowiedni lub mało efektywny, powinno liczyć się z możliwością przedawnienia. Niejednokrotnie też, to dłużnicy, działając celowo, uchylają się od uregulowania powstałych zobowiązań, korzystając z luk prawnych i nieznajomości prawa przez wierzycieli. Jak więc odzyskać swoje wierzytelności? Jak przedawnienie roszczeń wpływa na długi przedsiębiorców? Przeczytaj.

Przedawnienie roszczeń, a długi przedsiębiorców

Kodeks Cywilny, w a szczególności artykuł 117 § 2, mówi jasno, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia, przy czym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Terminy przedawnienia roszczeń

Podstawowy czas, po którym egzekucja wierzytelności jest niemożliwa, to 10 lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek wykonalności. Jednakże ze względu na różne rodzaje wierzytelności, czas przedawnienia roszczeń dla niektórych z nich został ustawowo skrócony do następujących terminów:
  • dla długów z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej, przedawnienie następuje w okresie jednego roku, licząc od dnia, kiedy miała być podpisana umowa właściwa
  • dla długów wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie uszkodzonych rzeczy, jak również dla roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na użytkowane rzeczy, przedawnienie następuje po okresie 1 roku, licząc od dnia, w którym zwrócone zostały dane rzeczy
  • dla długów z tytułu weksli, przedawnienie powstaje po okresie 3 lat (dla wystawcy weksla własnego) i jednego roku (dla indosantów), licząc od dnia płatności lub od dnia protestu
  • dla długów z tytułu umowy o dzieło, przedawnienie następuje po okresie dwóch lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło oddanie dzieła, bądź w którym powinno nastąpić oddanie działa
  • dla długów z tytułu umowy przewozu osób lub mienia, przedawnienie następuje po okresie jednego roku, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne lub od dnia, w którym nastąpił bądź miał nastąpić przewóz
  • dla długów przedsiębiorcy z tytułu powstałej sprzedaży, przedawnienie następuje po okresie dwóch lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie powinno być uregulowane
  • dla długów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , a także dla długów okresowych, przedawnienie powstaje po okresie 3 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie powinno być uregulowane
Jeżeli dłużnik, podczas rozprawy sądowej powoła się na przepis przedawniania roszczeń i udowodni, że ten termin minął, to egzekucja wierzytelności będzie niemożliwa. Warto zatem wszczynać postępowanie sądowe wobec dłużników już po upływie sześciu miesięcy od terminu powstania zobowiązania finansowego.