Jedną z podstawowych form opodatkowania dla przedsiębiorców jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tej formie opodatkowania podatnicy nie mają możliwości pomniejszenia przychodów o koszty związane z jego uzyskaniem. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej firmy. Sprawdź, jakie są dostępne stawki ryczałtu i kto może z nich skorzystać!

Ryczałt - podstawowe informacje

Decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu, podatnik musi pamiętać o dokonywaniu zapisów o osiąganych przychodach w ewidencji przychodów. Przy tej formie opodatkowania poniesione koszty nie mają znaczenia, podatek liczony jest od uzyskanego przychodu.

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podatnicy mają możliwość odliczenia od przychodu:

 • opłacone składki społeczne,
 • wydatki związane z internetem,
 • wydatki na rehabilitację,
 • wpłaty na IKZE (z roku podatkowego),
 • darowizny na cele kultu religijnego lub pożytku publicznego (maksymalnie w kwocie 6% podstawy opodatkowania).

Forma opodatkowania ryczałtem nie jest przeznaczona dla każdego. Co do zasady z ryczałtu mogą skorzystać podatnicy którzy:

 • w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód:
 1. nieprzekraczający kwoty 250 000 euro z samodzielnie prowadzonej działalności,
 2. z działalności prowadzonej w formie spółki, gdzie suma przychodów wspólników z działalności nie przekroczyła wartości 250 000 euro,
 • wybrali ryczałt jako formę opodatkowania rozpoczętej działalności w roku podatkowym.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zasady opodatkowania ryczałtem reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. To w niej przedstawione są obowiązujące stawki ryczałtu. Na podstawie art. 12 ww. ustawy, poniżej zostały przedstawione stawki ryczałtu wraz ze wskazaniem przykładowych branż, które mogą je stosować:

-20%

przychody osiągane w wolnych zawodach:
 • lekarze
 • psycholodzy
 • pielęgniarki
 • stomatolodzy
 • położne
 • tłumacze
 • nauczyciele (świadczenie usług lekcji na godziny)
-17%: przychody ze świadczonych usług:
 • parkingowych
 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie
 • fotograficznych
 • przetwarzania danych
 • wynajmu i dzierżawy środków transportu
 • poradnictwa dla dzieci dot. problemów edukacyjnych
 • przez agencję pracy tymczasowej
 • sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych
 • związanych z zakwaterowaniem
 • związanych z wydawaniem oprogramowania komputerowego
-10% przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości:
 • środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 • składników majątku nie ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość nie przekracza 10 000 zł (wartość początkowa nie może być mniejsza od 1 500 zł)
 • składników majątku, których okres użytkowania jest krótszy niż rok
 • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego ( lub udziału w nim), które nie jest ujęte w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
-8,5 % przychody:
 • z działalności gastronomicznej- sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego
 • związanych ze zwalczaniem pożarów
 • z wytwarzania produktów z materiału powierzonego przez zamawiającego
 • prowizji uzyskanej ze sprzedaży na podstawie umowy komisu
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy
-12,5% przychody:
 • z tytułu umowy najmu. jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł (od nadwyżki przychodów ponad tą kwotę)
-5,5% przychody:
 • z uzyskanej prowizji z działalności handlowej związanej ze sprzedażą znaczków pocztowych oraz miesięcznych, żetonów, biletów
 • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
-3% przychody:
 • z działalności gastronomicznej, która nie obejmuje sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %
 • ze sprzedaży ryb z własnych połowów
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą
 • z działalności usługowej w zakresie handlu
-2% przychody:
 • ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych

Różne rodzaje usług w prowadzonej działalności a stawki ryczałtu

Możliwe jest również zaistnienie sytuacji, w której podatnik prowadzi działalność gospodarczą, obejmującą niejeden rodzaj oferowanych usług lub towarów. Dodatkowo usługi te opodatkowane są różnymi stawkami ryczałtu. W tej sytuacji przychód uzyskany z każdego rodzaju usługi, należy opodatkować według obowiązującej i właściwej dla niego stawki, pod warunkiem, że jest możliwe rozróżnienie tych przychodów.

Przykład 1

Podatnik prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uzyskuje on przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego oraz poradnictwa dla dzieci dot. problemów edukacyjnych. Dodatkowo wynajmuje mieszkanie z którego przychody przekraczają kwotę 100 000 zł rocznie. Jak powinien opodatkować poszczególne przychody?

Według art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego należy opodatkować stawką 8,5%
 • przychody z usług poradnictwa dzieci - stawką 17%
 • przychody z najmu, jeżeli przekraczają one kwotę 100 000 zł rocznie - stawką 12,5% od nadwyżki przychodów ponad tą kwotę.