Wraz z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu split payment przedsiębiorcy musza uważnie wystawiać faktury sprzedaży jak również weryfikować warunki transakcji przy regulowaniu płatności. W praktyce, działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce wprowadziły dodatkowe utrudnienia dla podatników. Czy mechanizm podzielonej płatności (MPP) dotyczy każdej transakcji? Jak wygląda kompensata należności a MPP? Sprawdźmy!

Dla kogo obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności?

W sytuacji gdy przedsiębiorca otrzyma fakturę której wartość brutto przekracza 15.000 zł, a przedmiot transakcji został wymieniony w załączniku 15 ustawy o VAT, ma obowiązek dokonania zapłaty z wykorzystaniem specjalnego komunikatu przelewu. Oznacza to, że transakcja taka obligatoryjnie podlega pod mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment.

Faktury które dokumentują transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem split payment muszą posiadać dodatkową adnotację "mechanizm podzielonej płatności".

Kompensata należności a MPP

Jeżeli transakcja objęta jest obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności pojawia się pytanie, czy faktura ta może podlegać kompensacie i jak należałoby wykazać taki sposób rozliczenia płatności. Przepisy wprowadzające obowiązkowy split payment nie wykluczyły możliwości kompensaty należności. Co więcej, w przypadku kompensaty nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.

Art. 108a ust. 1d ustawy o VAT:
W przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.
Kompensata polega na potrąceniu wzajemnych należności jakie strony transakcji mają wobec siebie. Jeżeli suma kompensowanych faktur nie jest równa, kompensata następuje do niższej z kwot. Oznacza to, że możliwa jest sytuacja, że faktura która objęta została obligatoryjnym MPP została rozliczona tylko w części. W takiej sytuacji pozostała wartość faktury musi być uregulowana z wykorzystaniem split payment.

Przykład

Pan Łukasz otrzymał fakturę od firmy ABC na kwotę 18.000 zł za zakup towarów znajdujących się w załączniku 15 ustawy o VAT. Jednocześnie wyświadczył usługę na rzecz firmy ABC z tytułu imprezy walentynkowej dla pracowników firmy ABC i wystawił fakturę na kwotę 10.000 zł. Jak podmioty mogą rozliczyć te transakcje? Czy możliwa jest kompensata należności a MPP nie będzie stanowiło w tym przypadku przeszkody?

Pan Łukasz i firma ABC na podstawie oświadczenia o kompensacie mogą dokonać wzajemnego potrącenia należności. Wartość kompensaty to 10.000 zł. Oznacza to, że pan Łukasz ma obowiązek uregulowania pozostałej części zobowiązania względem firmy ABC (8.000 zł) z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Podsumowując, podatnicy chcąc uniknąć sankcji VAT i solidarnej odpowiedzialności związanych z niezastosowaniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności muszą przed dokonaniem zapłaty weryfikować przedmiot transakcji jak i jej wartość. Kompensata należności a MPP jest jak najbardziej dozwolonym sposobem rozliczania wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami!