Podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zwolniony z pełnienia wielu obowiązków. Czy również amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności jest wstrzymana? Czy suma nieodliczanych odpisów amortyzacyjnych za okres zawieszenia działalności “przepada”? Sprawdź, jak należy postąpić z posiadanymi składnikami majątku podczas zawieszenia firmy. Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost postępowania odnoszącego się do amortyzacji środków trwałych podczas zawieszenia działalności gospodarczej. Art. 32 wskazuje jednak, że odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych należy dokonywać w sposób systematycznego, planowanego rozłożenia w czasie wartości początkowej zgodnie z ustalonym okresem amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż od momentu przyjęcia środka trwałego do używania, aż do chwili zrównania odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia jego niedoboru. Dokładniejsze wyjaśnienie postępowania względem amortyzacji podczas zawieszenia działalności wskazuje ustawa o PIT, gdzie w art. 22c ust. 5 zostało wyjaśnione, że amortyzacji nie podlegają posiadane składniki majątku, rozumiane jako środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które nie są używane w działalności na skutek jej zawieszenia lub zaprzestania jej wykonywania. Wobec tego odpisów amortyzacyjnych nie należy dokonywać w okresie zawieszenia działalności, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność została zawieszona lub zakończona. Jeżeli działalność zostanie wznowiona, przedsiębiorca ma możliwość kontynuowania odliczeń odpisów amortyzacyjnych posiadanych składników majątku z uwzględnieniem dotychczasowej metody, od miesiąca wznowienia działalności, pod warunkiem, że dany składnik majątku będzie nadal wykorzystywany w firmie. Efektem zawieszenia amortyzacji środków trwałych jest wydłużenie okresu odliczania odpisów amortyzacyjnych, co w gruncie rzeczy nie zmieni sumy możliwych do odliczenia odpisów amortyzacji danego składnika majątku w koszty uzyskania przychodu.