Import usług u czynnych podatników VAT wprowadzony jest w celu zapewnienia rozliczenia podatku VAT, w przypadku usług świadczonych przez podmioty zagraniczne. Nabywca takich usług jest zobowiązany rozliczyć VAT na zasadzie samo obliczenia, tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia. Dzięki temu podmiot zagraniczny nie ma konieczności rejestrowania się dla celów VAT w Polsce i rozliczenia polskiego podatku z tytułu świadczonych tu usług. Rozliczenie to zrobi za niego polski usługobiorca, będący podatnikiem VAT. 

Import usług - podstawa opodatkowania u czynnych podatników VAT

Wystarczającą dokumentacją do rozliczeń podatkowych VAT oraz wpisów do KPIR jest oryginalna faktura wystawiona podatnikowi przez usługodawcę. Gdy jednak zdarzy się, że jest brak takiego dokumentu, wystarczy jakikolwiek dowód w formie materialnej – wyciąg bankowy, korespondencja z usługodawcą itp. Podstawa opodatkowania transakcji rozpoznanej jako import usług u czynnych podatników VAT ustalana jest według ogólnych reguł. Jest nią wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy. W podstawie tej uwzględnia się kwoty zagranicznego VAT, które zapłacił lub ma zapłacić usługodawca.

Wynagrodzenie za importowane usługi określane jest najczęściej w walutach obcych. W celu ustalenia podstawy opodatkowania konieczne jest ich przeliczanie na złote, według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Na kurs przeliczeniowy nie ma natomiast wpływu data wystawienia faktury przez zagranicznego usługodawcę. Podatnikowi VAT, co do zasady, w zakresie, w jakim nabywa usługi wykorzystywane do czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotą podatku naliczonego jest kwota podatku należnego z tytułu importu usług.

Należy jednak pamiętać, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika usług powstał obowiązek podatkowy. Podatnicy rozliczający import usług powinni zweryfikować czy nabywane przez nich usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.