Dokonując sprzedaży środka trwałego należy mieć na uwadze stan jego amortyzacji, bowiem nie w pełni zamortyzowany środek trwały w momencie sprzedaży spowoduje nie tylko powstanie przychodu, ale również pojawienie się kosztu uzyskania przychodu. Czytając artykuł dowiesz się, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić sprzedaż środka trwałego nie w pełni zamortyzowanego.

Przychód ze sprzedaży środka trwałego

Odpłatne zbycie środka trwałego, ujętego w ewidencji środków trwałych i wykorzystywanego w celach działalności, co do zasady powoduje powstanie przychodu, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. Sprzedając składnik majątku, znajdujący się w ewidencji środków trwałych przedsiębiorca powinien wystawić dokument sprzedaży - fakturę, gdyż z tego tytułu powstanie przychód z działalności i obowiązek zapłaty podatku dochodowego.
Uwaga! Przy sprzedaży środka trwałego, co do zasady nie sporządza się umowy. Sprzedaż środka trwałego należy udokumentować fakturą.
Przychód ze sprzedaży środka trwałego należy wykazać w kolumnie 8 KPIR jako pozostały przychód. Czynni podatnicy VAT mają również obowiązek opodatkowania sprzedaży według właściwej dla danego towaru stawki VAT i wykazania kwoty podatku w rejestrze sprzedaży VAT. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że przy nabyciu środka trwałego nie przysługiwało odliczenie VAT.
Uwaga! W przypadku wycofania środka trwałego z działalności na cele prywatne i dokonania jego sprzedaży w przeciągu sześciu lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym wycofano środek trwały z działalności), uzyskany przychód należy wykazać jako przychód z działalności (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

Amortyzacja środków trwałych

Zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt. 1 odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych: - począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek został wprowadzony do ewidencji, - do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Sprzedaż środka trwałego nie w pełni zamortyzowanego

W przypadku sprzedaży środka trwałego należy zaprzestać jego amortyzacji. Ostatni odpis amortyzacyjny należy odliczyć w kosztach w miesiącu, w którym środek trwały został zbyty. Ponadto przy sprzedaży środka trwałego, który nie jest w pełni zamortyzowany należy liczyć się w powstaniem kosztu. Pozostałą część niezamortyzowanych odpisów należy wykazać w kolumnie 13 KPIR jako pozostały wydatek. Wartość ta stanowi dokładnie różnicę między wartością początkową środka trwałego a sumą dokonanych dotychczas odpisów amortyzacyjnych. Przykładowo, gdy sprzedaż środka trwałego nastąpiła w lipcu 2017 r. i nie jest on w tym momencie zamortyzowany w całości, to w tym miesiącu w kosztach uzyskania przychodu należy ująć pozostałą niezamortyzowaną część. Jeżeli natomiast podlegający sprzedaży środek trwały jest całkowicie zamortyzowany, nie pojawi się koszt z tytułu nieumorzonych odpisów amortyzacyjnych, gdyż odpisy te zostały zrównane z wartością początkową środka trwałego.