Wraz ze zbliżającym się końcem roku na podatnikach ciąży szereg obowiązków. Jednym z nich jest dokonanie spisu z natury, który należy ująć w KPiR na ostatniej pozycji w danym roku. Czy wiesz, jak dokonać wyceny oraz jakie elementy powinien zawierać?

Spis z natury - obowiązek sporządzenia

Przedsiębiorcy mają obowiązek dokonać spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności, przy zmianie wspólników, zmianie proporcji udziałów, likwidacji przedsiębiorstwa, w tych przypadkach przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie na 7 dni przed dniem sporządzenia spisu. Dodatkowo spis powinien być przeprowadzony na dzień 1 stycznia jak i ostatni dzień roku kalendarzowego, w tym wypadku nie ma obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli podatnik zarządza gospodarką magazynową używając jednego z programów magazynowych, czynność sporządzenia remanentu staje się mało pracochłonna.

Jakie elementy obejmuje spis z natury?

Spis z natury obejmuje elementy takie jak:

  • towary handlowe,
  • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
  • wyroby gotowe,
  • półwyroby,
  • produkcję w toku,
  • braki i odpady.

Spis z natury - wymagane dane

Zgodnie z par. 28 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spis z natury powinien zawierać:

  • imię i nazwisko właściciela zakłady (nazwę firmy),
  • datę sporządzenia spisu z natury,
  • numer kolejny,
  • szczegółowe określenie towaru w odpowiednich jednostkach miary,
  • ilość towaru stwierdzona w czasie spisu,
  • cenę towaru w PLN za jednostkę miary,
  • wartość towaru (wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową)
  • łączną wartość spisu z natury,
  • klauzurę “Spis zakończono na pozycji …”,
  • podpisy osób które uczestniczyły w spisie z natury,
  • podpis właściciela zakładu (wspólników).

Spis należy sporządzić w sposób staranny i trwały.

Przy sporządzaniu spisu z natury niektóre rodzaje działalności kierują się innymi procedurami:

  • księgarnie i antykwariaty księgarskie - spis z natury możne obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne,
  • działalność kantorowa - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,
  • działalność polegająca na udzielaniu pożyczek pod zastaw - spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki,
  • działy specjalne produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Spis z natury - wycena

W zależności od środka w inny sposób dokonuje się wyceny:

  • towary handlowe oraz materiały podstawowe i pomocnicze wycenia się według ceny rynkowej z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,
  • półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe oraz braki  wycenia się według kosztów wytworzenia,
  • niesprzedane wartości dewizowe wycenia się według  wartości, która wynika z oszacowania, które uwzględnia ich przydatność do dalszego użytkowania,
  • wartość rzeczy zastawionych wycenia się według wartości rynkowej,
  • produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej,

Wyceny należy dokonać do 14 dni od dnia sporządzenia spisu.